رتبه اینترنت ایران از نگاه اسپیدتست

به گزارش مملکت آنلاین، وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را بررسی می‌کند و علاوه بر متوسط سرعت دانلود و آپلود در کشورها، به مقایسه رتبه آنها می‌پردازد و اینکه هر کشور در ماهی که گذشته، چه میانگین یا میانه سرعتی را کسب کرده و در عین حال، در مقایسه با سایر کشورها، در چه رتبه‌ای قرار گرفته است. سرعت اینترنت ایران هم در آمار اسپیدتست قابل مشاهده است و می‌توان با بررسی آماری، نگاهی به آنچه که در طول یک سال گذشته در اینترنت کشور اتفاق افتاده را به دست آورد.

طبق این آمار، در ماه مارس ۲۰۲۱ و مصادف با فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت‌برثانیه بود که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رساند. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۲۹ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در رتبه ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور قرار داشت.

در ماه آوریل ۲۰۲۱ مصادف با اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۴ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در رتبه ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور قرار داشت، در حوزه اینترنت ثابت، نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۰.۸۲ مگابیت‌برثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۳۶ از میان ۱۷۵ کشور رساند.

در ماه می ۲۰۲۱ مصادف با خردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۷۹ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۰ مگابیت‌برثانیه ببود که رتبه ایران نسبت به اردیبهشت‌ماه تغییری نکرد و در جایاگه ۷۹ قرار داشت، همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۰.۷۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۵۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار رتبه صعود نسبت به اردیبهشت، به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور رساند.

در ماه ژوئن ۲۰۲۱ مصادف با تیرماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۶۶ مگابیت‌برثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۸ از میان ۱۴۰ کشور رسانده بود، در حوزه اینترنت ثابت نیز، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۲ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی‌ثانیه بود که با وجود افزایش میانگین سرعت نسبت به خردادماه، ایران با یک پله سقوط در جایگاه ۱۳۳ از میان ۱۷۵ کشور قرار گرفت.

در ماه جولای ۲۰۲۱ مصادف با مردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۶۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۸ مگابیت‌برثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور رساند. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۰۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی‌ثانیه بود که باز هم رتبه ایران در مقایسه با تیرماه یک پله سقوط کرد و به جایگاه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور رسید.

در ماه آگوست ۲۰۲۱ مصادف با شهریور ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۷۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۹ میلی‌ثانیه بود و ایران در رتبه ۸۰ از میان ۱۴۰ کشور قرار داشت. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۶۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران بدون تغییر نسبت به ماه مرداد، در جایگاه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور قرار داشت.

در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ مصادف با مهرماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۴۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۵۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۶ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را با ۹ پله صعود نسبت به شهریورماه، به ۷۱ از میان ۱۴۰ کشور رساند. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۶ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۶ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی‌ثانیه بود که برخلاف صعود در حوزه اینترنت موبایل، با سه پله سقوط مواجه شده و در رتبه ۱۳۷ از میان ۱۷۵ کشور قرار گرفت.

در ماه اکتبر ۲۰۲۱ مصادف با آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۰۹ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۸ میلی‌ثانیه بود و ایران در رتبه ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفت، در حوزه اینترنت ثابت نیز، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۹۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی‌ثانیه بود و این بار ایران با سه پله صعود نسبت‌به مهرماه، به رتبه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور رسید.

بررسی میانه سرعت اینترنت کشورها به جای میانگین

پس از آبان‌ماه در حالی که تا پیش از آن، میانگین سرعت در اسپیدتست مورد استفاده قرار می‌گرفت، رتبه‌بندی‌ها بر اساس میانه سرعت بررسی شد تا به گفته این وب‌سایت، سرعت‌هایی را که کاربر احتمالاً تجربه می‌کند، به بهترین شکل منعکس کند. به همین دلیل تمامی سرعت‌های موجود در وب‌سایت در کشورها با کاهش آماری مواجه شد و نمی‌توان از نظر میانه سرعت را با ماه‌های پیش مقایسه کرد، البته رتبه جهانی کشورها در مقایسه با ماه‌های قبل همچنان قابل استناد است.

بدین‌ترتیب در ماه نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با آذرماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۱۹ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.۹۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۱ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۰ از میان ۱۳۸ کشور رساند. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۸۵ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۴۲ از میان ۱۸۱ کشور رساند.

در ماه دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با دی‌ماه سال ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۴.۰۳ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.۳۴ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی‌ثانیه بود و ایران با سه پله سقوط در مقایسه با آذرماه، در جایگاه ۷۳ از میان ۱۳۸ کشور قرار گرفت. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۹۲ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۴۳ از میان ۱۷۸ کشور رساند.

در ماه ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با بهمن ماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۳.۱۰ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۹۰ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۱ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با دی‌ماه، به ۷۷ از میان ۱۳۸ کشور رساند. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۱۰.۳۹ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۵۵ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۴۱ از میان ۱۷۸ کشور قرار گرفت.

در ماه فوریه ۲۰۲۲ مصادف با اسفندماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۴۲ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۷۶ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۳ میلی‌ثانیه بود و باز هم رتبه ایران شاهد سقوطی سه پله‌ای بود و در جایگاه ۸۰ از میان ۱۳۸ کشور قرار گرفت. در حوزه اینترنت ثابت نیز، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۷۸ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۱ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه بود که ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با بهن ماه، به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۷۸ کشور رساند.

درنهایت صرف نظر از مقایسه سرعت اینترنت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ با پایان سال، به دلیل تفاوت میانگین و میانه در وب‌سایت اسپیدتست، از زمانی که میانه سرعت در کشورها مورد بررسی قرار گرفته، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از ۲۵.۱۹ مگابیت‌برثانیه در آذرماه، به ۲۲.۴۲ مگابیت‌برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۷۰ در میان ۱۳۸ کشور، به رتبه ۸۰ سقوط کرده است. همچنین میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از ۹.۸۵ مگابیت‌برثانیه در آذرماه، به ۹.۷۸ مگابیت‌برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۱۴۱ در میان ۱۸۱ کشور، به رتبه ۱۴۵ تنزل کرده است.

انتهای پیام/

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا